1. سیدحسین حسینی , جهانی شدن حقوق و جرایم اقتصادی , جهانی شدن حقوق و چالش های آن , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. سیدحسین حسینی , رویکرد پیشگیرانه چند نهادی علیه مفاسد مالی , نخستین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. سیدحسین حسینی , در آمدی بر مدیریت پیشگیری از جرایم اقتصادی , پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. اکرم قره باغی , سیدحسین حسینی , ضرورت تشکیل پلیس اقتصادی و الزامات ان , نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. سیدحسین حسینی , نقد و ارزیابی نظام جرم انگاری و کیفر گذاری در حقوق کیفری بانکی ایران , همایش ملی حقوق و نظام بانکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. سیدحسین حسینی , نقش موسسات امنیت خصوصی در پیشگیری وضعی از جرایم بانکی , همایش ملی حقوق و نظام بانکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. سیدعلی موسوی بایگی , سیدحسین حسینی , پیشگیری از سوئ استفاده از موقوفات در پرتو تضمینات قانونی , همایش ملی وقف , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. سیدحسین حسینی , در آمدی بر تضمین های قانونی حمایتی از صاحبان صنایع , همایش ملی صنعت؛ نظام حقوقی و پیشگری از جرم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. سیدحسین حسینی , نگاهی به مهاجرت های غیرقانونی در نظام حقوقی فرانسه , همایش ملی مهاجرت- نظم و امنیت , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. سیدحسین حسینی , اخلاق حرفه ای وکالت و حقوق شهروندان , همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. سیدحسین حسینی , بررسی بازخوردهای متفاوت تقنینی در حوزه جرائم اطفال و نوجوانان , همایش ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزه کاری و بزه دیده گی کودکان و نوجوانان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. سیدحسین حسینی , کیفیت حمایت از کاهش آسیب های اجتماعی بی حجابی در قلمرو قوانین کیفری , اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. سیدحسین حسینی , حقوق بیماران و قوانین موضوعه , سومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. سیدحسین حسینی , آسیب شناسی علل ارتکاب جرم فرار از خدمت سربازی در یک یگان نظامی , اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. سیدحسین حسینی , بررسی بازخورد های متفاوت تقنینی در حوزه جرایم اطفال و نوجوانان , همایش ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹