1. سیدحسین حسینی , زهیر جهان دیده , چالش های حمایت کیفری از قنوات( مطالعه موردی قنات قصبه گناباد) , مطالعات حقوق انرژی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۲۷۹-۳۰۴
 2. سیدحسین حسینی , حمید رضا دانش ناری , قابلیت استناد به هنجارهای فرهنگی در مرحله تعیین کیفر؛ مطالعه تطبیقی در نظام قضایی ایران، آلمان و امریکا , مطالعات حقوق تطبیقی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۵۳۳-۵۴۹
 3. سیدحسین حسینی , حمیدرضا دانش ناری , راهبرد های عامل و مانع تفسیر های قضایی کثرت گرا ( رویکرد تطبیقی ) , مطالعات بین المللی پلیس , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۲۹-۶۰
 4. سیدحسین حسینی , افشین آذری متین , پیشگیری از جرم پول شویی در نظام پولی و بانکی , آموزه های حقوق کیفری , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۳۵-۱۵۴
 5. سید فضل اﷲ موسوی , سیدحسین حسینی , سید حسین موسوی فر , اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﭘﺮﺗﻮ آرای ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ , پژوهش حقوق عمومی , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۹-۲۵
 6. سیدحسین حسینی , محمد مسعود ملازمیان , بررسی تطبیقی پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا , پژوهشنامه حقوق کیفری , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۶۵-۸۴
 7. سیدحسین حسینی , صادق صفری , نقش جنسیت مونث در ارتکاب و پیشگیری از جرایم جنسی , پژوهش حقوق کیفری , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴, صفحه ۱۴۷-۱۶۷
 8. سیدحسین حسینی , لیدا اسمعیل زاده , جنبه های عوام گرای سیاست کیفری ایران در قبال فساد اقتصادی , رفاه اجتماعی , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۲۰۱-۲۴۱
 9. سیدحسین حسینی , سید علی موسوی بایگی , نحوه انعکاس آورده های بزه دیده شناسی درمجازات قصاص (رویکرد فقهی- حقوقی) , الهیات و معارف اسلامی- دانشگاه آزاد لاهیجان , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۲۷-۴۹
 10. سیدحسین حسینی , خدیجه جنگی , جایگاه قضا زدایی در فقه اسلامی , الهیات و معارف اسلامی- دانشگاه آزاد لاهیجان , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۵-۲۶
 11. سیدحسین حسینی , سید علی موسوی بایگی , نهادهای نظارتی حاکم بر قرارداد های مالی دولتی و چالش های آن , اقتصاد پولی، مالی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۲۱-۱۴۲
 12. سیدحسین حسینی , مسئولیت کیفری متصدیان امور پزشکی , حقوق پزشکی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰, صفحه ۱۳-۴۶